צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

הולך ופוחת הדור? ממש לא!

מבוא

 

על אף כל השינויים והתמורות שמטלטלים את הדיון האקדמי על ניהול איכות (Quality Management), עדיין, מאז שנות ה-50 של המאה הקודמת, רעיון הליבה העומד בבסיס כל מערכת ניהול מאושרת (כולל מערכות לניהול איכות, איכות סביבה, בטיחות ובריאות תעסוקתית, בטיחות מוצר וכו') הוא אותו רעיון: מעגל השיפור המתמיד של דמינג: PDCA (תכנן-Plan, עשה-Do, בדוק-Check, פעל-Act).

האם יש חדש תחת השמש? לא וכן. לפני שנראה מה כן, נזכור את מה שלא:

PLAN: מקבלי ההחלטות המקצועיים בארגון מנסחים את המדיניות, הנהלים, ההוראות, המפרטים ותכניות העבודה;

DO: העובדים והמנהלים בשטח מוציאים אל הפועל תכנון זה;

CHECK: כשמגיעים אל אלמנט ה-"בדוק", ניתן להאיר זרקור על אותם מקרים בהם קיים פער בין ה-Plan ל-Do. הפער מתגלה במסגרת תהליכי "בדוק" מגוונים: מבדקים פנימיים, ניתוח נתונים, תחקירי אירוע ועוד.

ACT: כשמבינים מה עמד בשורש הפער, נוקטים בפעולה ("פעל") שתשפיע על התכנון ובכך מושלם מעגל השיפור המתמיד.

ומה כן חדש? הבנת המקור לפער בין מה שתוכנן למה שמבוצע בפועל. הבנה זו קריטית על מנת לאפשר למקבלי החלטות להבטיח שני דברים:

א. שהתכנון נעשה באופן המבטיח מראש יישום והטמעה ככל שניתן.

ב. שכאשר מתגלים פערים, הפעולות המתקנות בהן נוקטים תהיינה אפקטיביות ככל שניתן.

 

הבנת פער ההטמעה

  

כשמנסים להבין את המקור לפער בין מה שתוכנן לבין מה שבוצע בפועל, מגלים דבר מעניין: הפער הזה יכול לנבוע אך ורק מתוך אחת משלוש סיבות כלליות:

 

א. טעות אנוש ו/או שכחה. אם בעבר היינו סבורים שאדם שטועה או ששוכח עושה זאת במודע ושניתן למנוע זאת על ידי נזיפה, ענישה, עידוד, הדרכה או הכשרה, היום אנחנו מבינים ששגיאות ושכחה הן תופעות בלתי נמנעות הנובעות ממגבלה אנושית טבעית, המובנית בקוגניציה ובפיזיולוגיה שלנו. מתוך הבנה זו, פותחו תורות ניהול סיכונים שמנסות לנבא את המצבים בהם טעות אנוש ו/או שכחה עלולים לגרום לאי התאמה. מתוך זיהוי הפוטנציאל לכשל, ניתן לתכנן פתרונות "הנדסיים" (עיקרון המכונה ביפנית Poka-Yoke, הגנה מפני טעות) להקטנת האפשרות לטעות. כמו כן, ניתן לקיים פעילויות ושיטות למניעת שכחה כגון רשימות תיוג, שילוט, תדריכים, הדרכות ריענון ועוד.

 

ב. מצבים בהם האדם שאמור לבצע את הפעולה המתוכננת אינו כשיר (Competent) לכך. כשירות (Competence) היא השילוב בין הידע הנדרש לביצוע מטלה לבין היכולת לבצע אותה. הבטחת הידע והיכולת היא באחריות המנהל, לא העובד, והיא כוללת, בין היתר, גורמים שאינם תלויים כלל בעובד. אם חסרים לו כלים, זמן או משאבים אחרים הנדרשים להשלמת המשימה כמתוכנן, הפער שייווצר יסווג כפער בכשירות. במציאות, כאשר ישנה מטלה לביצוע והאדם אינו מסוגל לבצע אותה מכל סיבה שהיא, הוא ידלג, יאלתר או יחפה על המצב.

 

ג. חוסר מוטיבציה. אם ניתן לגשר על שני הפערים הראשונים באמצעות כלים ברורים ומדידים, הרי שהסיבה השלישית הרבה יותר מורכבת. אם האדם לא שוכח ולא שוגה, ואם הוא כשיר לבצע פעולה מכל הבחינות, אין דבר העומד בפני ביצוע מדויק על פי התכנון. מכאן, שהסיבה השלישית היא חוסר במוטיבציה. כלומר, העובד מקבל החלטה מודעת לא לבצע מטלה נדרשת או לא לעמוד בדרישה ברורה.

מאמר זה מתמקד בהיבט השלישי של פער ההטמעה.

 

יצירת מוטיבציה

 

ארגון לא יכול להרשות לעצמו שכל עובד יעשה או לא יעשה את מה שנראה לו נכון תוך התעלמות מתכנית העבודה ו/או מההנחיות המחייבות. יחד עם זאת, להבדיל ממכונות, בני אדם לא מתנהגים באופן מסוים רק בגלל שנאמר להם להתנהג כך. הם צריכים לקבל החלטה. כל ייצור תבוני מקבל החלטות המשפיעות על התנהגות מתוך מערכת המונעת מ"עלות - תועלת". "מה יש לי להפסיד? מה יש לי להרוויח?". לתוך מערכת שיקולים זו מתווסף אלמנט "הסיכוי הנתפס" למימוש העלות או התועלת.

ניקח לדוגמה אדם הנוהג ברכבו בכביש חד מסלולי עם קו הפרדה רצוף, אשר "תקוע" מאחורי רכב איטי. ההנחיה היא ברורה – אסור לעקוף. את זה קבע המחוקק על סמך סקר סיכונים מדעי ככל שניתן. בהנחה שהאדם כשיר, ההתנהגות של עקיפה או הימנעות מעקיפה תלויה בהחלטתו. המחוקק גורס שאין הדבר כך. שאין לנהג צורך להחליט, כי החלטנו בשבילו. אבל, חשוב להבין, שגם ההחלטה לציית לחוק, ולו רק בגלל שזה חוק, היא החלטה שאדם מקבל. במוחו של הנהג מתבצע עיבוד של שלושה גורמים: השניים הראשונים הם:

א. מה אני יכול להרוויח מעקיפה בניגוד לחוק?

ב. מה יש לי להפסיד מעקיפה בניגוד לחוק?

ניתוח מתמטי פשוט של שני חלקי המשוואה יביא אותנו להחלטה חד משמעית "לא עוקף". אז מדוע כל כך הרבה אנשים בכל זאת מבצעים את העבירה? בגלל הגורם השלישי: הסיכוי הנתפס למימוש. לו היה ברשותו של הנהג כדור בדולח המסוגל לראות אל תוך העתיד והוא היה יודע שהוא עומד להתנגש חזיתית במכונית המגיחה ממול, או אפילו אם היה רואה בכדור הבדולח שהוא ייתפס וייקנס, הוא היה מקבל החלטה להימנע מההתנהגות האסורה. בהיעדר כדור בדולח, נותרנו עם ההערכה הסובייקטיבית של כל אחד מאתנו לגבי הסיכוי למימוש העלות או התועלת, ועל סמך זה ההחלטה מתקבלת. זאת הסיבה שאנשים שונים יקבלו החלטות שונות בהינתן אותם נתונים מדעיים בדיוק.

 

מעניין לציין, שכשמדובר בבני אדם, קיימת תופעה הגוברת על התהליך הקוגניטיבי המתואר לעיל והופכת אותו לבלתי רלוונטי. אנחנו קוראים לדבר הזה "מוסר" והוא קשור לחינוך, ערכים, אמונה ועוד. אם מזדמן לאדם לבצע פשע חמור שיביא לו רווח אדיר עם סיכוי זניח לשלם על כך מחיר כלשהו, הוא עשוי להימנע מההתנהגות ולו רק בגלל העובדה שזה לא מוסרי. משוואת העלות-תועלת-סיכוי לא עובדת במקרים אלה. תופעה זו מתרחשת לפעמים גם כשמדובר בהתנהגויות "טובות". אנשים עושים דברים לעתים תוך תשלום מחיר משמעותי וללא תמורה כי זה הדבר הנכון לעשות, תוך עקיפת משוואת העלות-תועלת-סיכוי. לצערנו, התנהגויות אלטרואיסטיות אלה, על אף שהן מעוגנות במידה מסוימת בקוד הגנטי שלנו, הן היוצא מן הכלל המעיד על הכלל.

 

נחזור להתנהגות במקום העבודה. האם אנחנו יכולים להשפיע על מוטיבציה? ובכן, לא רק שאנחנו יכולים, אנחנו יכולים וחייבים. כדי להשפיע על מוטיבציה עלינו להשפיע על המשוואה "עלות-תועלת-סיכוי" או להשפיע על מוסר.

 

חידושים במוטיבציה

 

מחקרים חדשים במדעי ההתנהגות מזהים תופעה מרתקת: מראשית המהפכה התעשייתית ועד ימינו, מתרחש שינוי הדרגתי של גורמי המוטיבציה בקרב עובדים. פסיכולוגים התנהגותיים מבדילים בין גורמי מוטיבציה חיצוניים (Extrinsic) לפנימיים (ntrinsicI) ובין מניעים חיוביים (ositive MotivatorsP) לבין מניעים שליליים (egative MotivatorsN), כלומר "המקל והגזר" הידועים לשמצה.

 

גורמי מוטיבציה חיצוניים אינם תלויים במקבל ההחלטה ואינם בשליטתו. ההתנהגות מתאפיינת בכך, שבהיעדר ההבטחה ו/או האיום לתועלת ו/או לעלות ייתכן שהאדם לא יתנהג כפי שמצופה ממנו.

 

לעומת זאת, גורמי מוטיבציה פנימיים אינם תלויים בהבטחה או האיום מבחוץ, אלא תלויים באופן בו האדם מרגיש עם עצמו בעקבות ההתנהגות. מחד, התנהגות שיוצרת תחושות חיוביות, ומאידך, התנהגות שמעוררת אצל האדם תחושות שליליות.

 

דוגמאות למניעים שונים על פי מודל זה מובאות בתרשים הבא:

 

חיצוני

פנימי

שלילי (עלות)

קנסות, עונשים, נזיפה, ביוש

(Shaming)

אזלת יד, תסכול, שעמום, כישלון

חיובי (תועלת)

משכורת, הטבות, שבח, הכרה

(Recognition)

סיפוק, הישג, הגשמה, עניין, מענה לסקרנות

 

חוקרים מכנים את התזוזה מהתנהגות המונעת ממניעים חיצוניים אל התנהגות הנובעת ממניעים פנימיים "תיאוריית ההגדרה העצמית" (elf Determination TheoryS). סוזן פאולר, מרצה בתכנית המנהיגות באוניברסיטת סן דיאגו ומומחית בעלת שם עולמי במדע המוטיבציה, פרסמה בחודש פברואר 2018, מאמר בנדון בכתב העת Advances in Developing Human Resources. היא מדווחת על מחקרים מדעיים אשר מזהים שלושה מרכיבי ליבה של מוטיבציה פנימית: כשירות, מחוברות ואוטונומיה.

 

כשירות - Competence

 

כפי שצוין בתחילת המאמר, אדם כשיר הוא אדם שיש לו הידע והיכולת לבצע מטלה. הבטחת כשירות היא דרישה חד משמעית בסדרת תקני הניהול של ISO (סעיף 7.2 בכל אחד מהתקנים). זוהה, שקיימים מצבים רבים בהם מצופה מעובד או מנהל לבצע מטלה מבלי שהובטחה כשירותו. התוצאה היא לא רק אי התאמה בין הרצוי (Plan) לבין המצוי (Do), אלא גם גרימת תחושות של תסכול וכישלון, תחושות המורידות מוטיבציה. לעומת זאת, אדם כשיר חווה הצלחה והגשמה, תחושות המעלות מוטיבציה. לצפות מאדם לבצע את הבלתי אפשרי נראה על פניו לא הגיוני, אבל אנחנו עושים זאת כל הזמן. חונכנו וחינכנו שהמושג "לא יכול" הוא שווה ערך למושג "לא רוצה". נדמה לנו שביטויים כמו "Where there's a will there's a way", "אין דבר העומד בפני הרצון" או "אם תרצו, אין זו אגדה" הם ביטויים המעודדים מוטיבציה ולפעמים זה נכון. קשה להבדיל בין מצב של כישלון הנובע מחוסר מאמץ לבין כישלון הנובע מחוסר כשירות.

 

לחנך אדם שאם הוא יתאמץ מספיק הוא יצליח זה דבר ראוי, אך יש להכיר בעובדה שלא כל דבר הוא אפשרי. לעתים אנחנו רואים מצבים אבסורדיים במקומות העבודה. הייתי שותף לא פעם לתחקירי תאונות עבודה בהן אדם לא עשה שימוש בציוד מגן אישי ונפגע. הסתבר שלא קיים בכלל ציוד כזה בהישג ידו של העובד, או שהוא לא ידע כיצד להשתמש בציוד. אלה מקרים של חוסר כשירות. בניסיון לזהות את סיבות השורש של הכשל נמצא שהמנהל מצפה, שאם עובד לא מסוגל לקיים דרישה או לבצע משימה הוא יגלה "אחריות אישית" ויתאמץ. מסתבר גם, שהעובדים מכירים את הלך הרוח ובוחרים לא להתריע על מצבים בהם הם חשים חוסר כשירות ומעדיפים להתנהג בניגוד להנחיה, לאלתר או להימנע לחלוטין. זה חייב להיפסק. כשירות היא אחריות בלעדית של מקבלי החלטות ואין זה הוגן או סביר לדרוש מאדם לבצע את הבלתי אפשרי. מצבים אלה מובילים לכשלים ופוגעים במוטיבציה. קביעה נחרצת זו מעלה את השאלה האם אנחנו בצורה כזו לא מדכאים את החשיבה היצירתית ואת יכולת פתרון הבעיות הטמון בעובדים שלנו? האם אנחנו באמת רוצים אנשים צייתנים שלא מחפשים את האלתור שעשוי להוביל לפריצת דרך? התשובה טמונה להלן בפסקה העוסקת באוטונומיה. בשלב זה, נעשה קַלְקְלָן (ספוילר) ונציין רק, שעלינו לנתב את כל כישרון האלתור והיצירתיות אל תהליכי התכנון (Plan) ולהדיר אותו מהעשייה (Do) ככל שניתן.

 

מחוברות – Relatedness

 

ככל שעובד יותר מחובר לארגון בו הוא עובד ויותר מעריך את חלקו בארגון, הצלחת הארגון הופכת להיות הצלחתו האישית. מכאן שהמוטיבציה שלו עוברת מבחוץ פנימה. תהיה לו מוטיבציה לעשות את הנדרש לא בגלל שהוא נהנה מזה באופן פרטני, אלא כי הוא מבין שזה לטובת הארגון. מכיוון שהוא מחובר לארגון והארגון זה הוא, אז טובת הארגון היא טובתו ופגיעה בארגון פוגעת בו. להנהלות של ארגונים עומד מגוון אדיר של כלים אפקטיביים ליצירת מחוברות. גאוות יחידה נרכשת בסממנים חיצוניים כגון נראות ונוחות סביבת העבודה, דוגמה אישית של מנהלים, סמלים, מדים, טקסים ועוד. יותר מכל, מחוברות נוצרת כאשר העובד מבין באמת את חשיבותו ואת תרומתו לתמונה הגדולה. את הערך של עבודתו. גם עבודות הנתפסות כפשוטות, המבוצעות על ידי אנשים בתחתית הסולם החברתי כלכלי, הן עבודות בעלות ערך אדיר בתמונה הגדולה. קוטף עגבניות בחווה החקלאית מהווה חולייה קריטית בשרשרת הערך המזינה את האנושות. מתדלק בתחנת דלק מהווה חולייה קריטית במארג התחבורה המזיז את האנושות. ללא נציגי שרות טלפוני בחברת תקשורת, החברה תתמוטט. אנשים צריכים להכיר בערך של עבודתם ולדעת שהמנהלים שלהם מכירים בערך זה. אנשים צריכים להאמין שהם חלק מארגון מדהים שעושה דברים מדהימים.

 

אוטונומיה – Autonomy

 

השינוי עליו מסופר במאמר זה אינו מקרי ואינו מנותק משינויים מקבילים שמשנים את עולמנו. שתי מגמות ענק המשנות את העולם מקצה לקצה, משנות גם את המוטיבציה של אנשים לבצע את המוטל עליהם:

 

א. מהפיכת זכויות האדם: לשמחתנו אנחנו חיים בתקופה בה בעולם המפותח אין יותר עבדות חוקית, אסור להכות ילדים, אסור לפטר אדם או לפגוע בזכויותיו באופן שרירותי, ועוד. שינויים צודקים אלה נובעים מהבנה גלובאלית שלכל אדם זכות לכבוד ולהגדרה עצמית. במקום העבודה זה מתבטא בכך, שלאדם יש זכות להבין מה עומד מאחורי הדבר שאנחנו דורשים ממנו לבצע. אני יכול להגיד לעובד בבית קפה שהוא חייב לרחוץ ידיים עם מים וסבון ולצפות שהוא יעשה בדיוק את זה, מכיוון שאני אמרתי לו והוא עובד בשבילי. אלא, שזכותו של העובד להבין מה עומד מאחורי הדרישה.

 

ב. מהפיכת המידע: העובדה שכל המידע בעולם נגיש לכל בני האדם באותה מידה יוצרת מצב חדש בו המחיצה המסורתית בין מקבלי ההחלטות לבין הפועלים נפלה. במבנה הארגוני המסורתי, המשכילים, בעלי הידע, קבעו מה צריך לעשות, והפועלים, חסרי הידע, עשו את מה שאמרו להם. הביטוי "אם אתה היית יודע את מה שאני יודע..." עדיין רלוונטי, אבל הרבה פחות.

 

הבנת ההשפעה של שתי המגמות האלה על הדרך שבה מנהלים את המשאב האנושי מתבטא באופן מעורר פליאה בדרישת תקני ה-ISO למערכות ניהול מאושרות. הזכרנו לעיל את פרק  7.2, המחייב את הארגון להבטיח כשירות. מיד אחריו, בכל אחד מהתקנים, פרק 7.3 מחייב את הארגון להבטיח "מודעות". התקן דורש שהעובדים יהיו מודעים למדיניות הארגון ולמטרותיו, לתרומה שלהם להצלחה ולכישלון. דרישה זו משרתת גם את המחוברות וגם את תחושת האוטונומיה. אוטונומיה מעלה מוטיבציה מבפנים כי יש פחות סיפוק בלבצע מטלה כי ציוו עליך לבצע אותה לעומת ביצוע מטלה כי אתה חושב שזה הדבר הנכון לעשות. יש משהו מאד מוריד במילים "כי אני אמרתי". יש משהו מאד מתגמל במילים "מה אתה רוצה לעשות?". אנשים רוצים, ובצדק, להשפיע על מה שהם עושים ולא סתם להיות מכונה הממלאת אחר הוראות.

 

נשאלת השאלה, אם אנחנו רוצים להגיע למצב בו אנשים יבצעו בדיוק את המוטל עליהם בדיוק על פי התכנון, איך זה מסתדר עם הצורך להבטיח אוטונומיה? התשובה היא פשוטה. כפי שנרמז לעיל, ד"ר אדוורדס דמינג קבע שארגון מצוין צריך לקיים את מעגל ה-PDCA. אבל הוא לא קבע שה-P (תכנן) שייך למנהלים וה-D (עשה) לפועלים! את המחיצה הזו אנחנו יצרנו בתקופה בה המחיצה הזו הייתה רלוונטית. היום אין סיבה שהעובד לא יהיה שותף בתכנון.

 

לרשות מנהלים מודרניים ישנו קטלוג מגוון של כלים בהם ניתן להשתמש על מנת לגרום לתחושת אוטונומיה אצל העובדים. כלים אלה כוללים פעולות המבטיחות מודעות, כלומר חיבור העובדים למדיניות, למטרות ולסיבה מאחורי הדרישות. ובנוסף, כלים אלה כוללים פעולות המשלבות את העובד בתהליך התכנון. הדבר היפה הוא, שהארגון מרוויח פעמיים: פעם אחת הוא מקבל עובדים עם אוטונומיה גבוהה יותר היוצרת מוטיבציה גבוהה יותר, כי הם לא סתם "ממלאים אחר פקודות", אלא הם שותפים פעילים בכתיבת הפקודות, ופעם שנייה, לעובדים באמת יש המון מה לתרום מניסיונם וכישרונם לתהליכי תכנון.

כלים לשיתוף עובדים בתהליכי תכנון כוללים, בין היתר, השתתפות בצוותי סקרי סיכונים, ועדות משותפות להנהלה ולעובדים, השתתפות בניתוחי אירוע, הצעות ייעול, מדיניות דלת פתוחה ועוד ועוד.

 

סיכום

 

מדע המוטיבציה מתפתח במקביל להתפתחות החברה האנושית ומנהלים צריכים להשתנות בהתאם. מנהלים רבים התחילו את דרכם כעובדים בתקופה בה כללי המשחק היו שונים, והיום, כשהם בדרגה בכירה, הם מתקשים להבין מה מניע את העובדים הצעירים כי כשהם היו שם זה היה שונה.

הבנת הגורמים המשפיעים על מוטיבציה בעידן הנוכחי מאפשרת לנו לבחור כלי ניהול מתאימים שיכולים לקדם את הארגון אל עבר השגת יעדיו.

 

עבור לתוכן העמוד